Sodelovanje s starši


Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh skupin otrok in šteje toliko članov, kolikor je skupin otrok. Sestaja se najmanj enkrat letno, obravnava vzgojno- izobraževalno problematiko in daje pobude Svetu zavoda.

 

Svet zavoda odloča o najpomembnejših odločitvah, dopolnilih in spremembah dela in življenja v vrtcu. V Svetu zavoda so starši zastopani z dvema predstavnikoma, ki jih izvoli Svet staršev.

 

Roditeljski sestanki so namenjeni vsem staršem ene ali več skupin otrok. Na teh srečanjih so staršem posredovane informacije v zvezi z vzgojnim programom v konkretni skupini otrok. To je tudi priložnost za medsebojno spoznavanje staršev, za nudenje medsebojne pomoči in pridobivanje novih spoznanj s področja predšolske vzgoje.

 

Strokovna predavanja za starše so namenjena vsem, ki želijo poglobiti svoje znanje o družinski vzgoji in razvoju predšolskega otroka.

 

Pogovorne ure so namenjene individualnim pogovorom staršev in vzgojiteljev o razvoju, težavah, uspehih ter posebnostih njihovih otrok.

 

Pogovorne ure so vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.30-17.30 ure.

 

Druge oblike sodelovanja s starši so predvsem neformalne, z namenom povezovanja vrtca in družine, za vzpostavljanje prijetnih medsebojnih odnosov ter zaupanja, od katerega je odvisen razvoj vsakega otroka.